گواهینامه دوره دوم مجیک فونیکس

این گواهینامه صرفا برای دوره آموزشی  Magic Phonics، طراحی شده است و به زبان آموزانی که کتابهای چهارم، پنجم و ششم دوره آموزشی مجیک فونیکس، را گذرانده اند، اعطا می گردد.

گواهینامه دوره اول مجیک فونیکس

این گواهینامه صرفا برای دوره آموزشی  Magic Phonics، طراحی شده و به زبان آموزانی که کتابهای اول، دوم و سوم دوره آموزشی مجیک فونیکس، را گذرانده اند، اعطا می گردد.

گواهینامه کودکان

این گواهینامه ویژه کودکان سنین، دبستان و پیش دبستان می باشد که کتابهای زیر را با موفقیت به پایان رسانده اند:

 

گواهینامه کودکان

نام کتاب

مقطع

Backpack

Starter, 1, 2, 3

Pockets

1, 2, 3

 

 

گواهینامه نقره ای

گواهینامه طلایی:
 
به زبان آموزانی که مقاطع زیر را با موفقیت به اتمام رسانده اند، و از طریق موسسه به ما اعلام شده اند، گواهینامه طلایی اعطا خواهد شد:
 

گواهینامه نقره ای

نام کتاب

مقطع

Backpack

کتاب 4 و 5

Hey There

A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B1

Top Notch

Fundamentals, 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B

Total English

Starter, elementary, pre-intermediate, Intermediate

 

 

گواهینامه طلایی

گواهینامه طلایی:

به زبان آموزانی که مقاطع زیر را با موفقیت به اتمام رسانده اند، و از طریق موسسه به ما اعلام شده اند، گواهینامه طلایی اعطا خواهد شد:

گواهینامه های طلایی

نام کتاب

مقطع

Backpack

پایان کتاب 6

Hey There

پایان کتاب 4

Summit

1A, 1B, 2A, 2B

Total English

Upper Intermediate

 

 

گروه انتشارات غزال جوان © 2011 . طراحی و توسعه: امرتاد